v02_A5151BB1120BDA2BA1B87E3E96A9740A_ac_mw960_mh400_hc_vm

Bộ não của hệ thống hội thảo hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 của Audio-Technica

Hệ thống thảo luận kỹ thuật số ATUC-50 của Audio-Technica được thiết kế để cho phép mọi người tham gia trong các ứng dụng thảo luận của bạn nghe và được lắng nghe. Trong hệ thống thì bộ điều khiển trung tâm ATUC- 50 là bộ não cuả hệ thống. Chúng ta sẽ tìm hiểu...

v02_A5151BB1120BDA2BA1B87E3E96A9740A_ac_mw960_mh400_hc_vm

ATUC- 50 CU bộ não của hệ thống hội thảo hội nghị kỹ thuật số

Hệ thống thảo luận kỹ thuật số ATUC-50 của Audio-Technica được thiết kế để cho phép mọi người tham gia trong các ứng dụng thảo luận của bạn nghe và được lắng nghe. Trong hệ thống thì bộ điều khiển trung tâm ATUC- 50 là bộ não cuả hệ thống. Chúng ta sẽ tìm hiểu...