Các đặc trưng của âm thanh

Khi phân tích tín hiệu âm thanh, chúng ta thường áp dụng phương pháp phân tích ngắn hạn, do hầu hết tín hiệu âm thanh ổn định nhiều hoặc ít hơn trong khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn 20ms. Khi thực hiện phân khung, có thể sử dụng nhiều khung chồng lấp để nắm bắt...