Tất cả những điều cần biết để thiết lập sân khấu.

Tại thời điểm này, là thời điểm đội kỹ thuật tham gia trên sân khấu. Thiết lập sân khấu là một vấn đề lớn vì đó là những cái bạn đang trình bày cho khán giả. Tại thời điểm này, nó sẽ là chỗ hoạt động khá đông đúc: Kỹ sư monitor sẽ chạy dây cable...