Bạn có thể sử dụng những kỹ thuật microphone stereo nào với micro Audio-Technica???

Câu hỏi: Bạn có thể sử dụng những kỹ thuật microphone stereo nào với micro Audio-Technica? Trả lời: Các kỹ thuật micrô stereo được phát triển khi các bản ghi âm được chuyển từ đơn âm thanh sang âm thanh nổi và được sử dụng để tạo ra hình ảnh âm thanh đặc biệt để...