Cách cài đặt micro cho đàn tại nhà thờ

Đối với việc cài đặt micro cho các nhạc sĩ của series trong nhà thờ, chúng tôi sẽ thảo luận một vài chú ý cho việc sắp đặt micro cho guitars acoustic điện và bas. Chìa khóa thành công trong việc cài đặt micro trong nhà thời khoongr chỉ là hiểu được kích thước phòng...