Kỹ thuật micro stereo có thể sử dụng với micro Audio- Technica??? (Blumlein Pair)

Kỹ thuật micro stereo có thể sử dụng với micro Audio- Technica??? (Blumlein Pair) Trong vài tuần gần đây, chúng tôi đã xem xét một số kỹ thuật âm thanh stereo nổi tiếng mà bạn có thể sử dụng với micro Audio- Technica. Chúng tôi sẽ kết thúc series của chúng tôi bằng Blumlein Pair,...

Kỹ thuật micro Stereo có thể sử dụng với micro Audio- Technica??

Ghi âm Mid-side là kỹ thuật ghi âm stereo sử dụng 2 microphones, một kênh giữa và một kênh bên. Một micro ở giữa thường sử dụng hướng thu cardioid, trong khi cạnh bên sử dụng microphone hình số 8. Phía giữa cung cấp sự kiểm soát đặc biệt của chiều rộng trường stereo. Bạn...