Review Audio Technica 4047/SV

Micro Audio Technica 4047 thiết kế dựa trên công nghệ mic Fet, cụ thể là Fet 47 mà từ đó nó có tên gọi là 4047/SV và bộ khếch đại là biến áp kết hợp với một chi tiết điều chỉnh đặc biệt nhằm mục đích tính toán kế thừa phần đế tuyệt vời của...