Review hệ thống Audio-Technica’s Wireless Camera-Mount

Tôi luôn than thở thế nào để thiết lập nhanh chóng cho một cuộc phỏng vấn video cơ bản. Bởi vậy khi tôi được trao đổi có cơ hội chạy thử nghiệm của hệ thống micro không dây camera Audio- Technica 10, tôi đã vui mừng để xem nếu nó có thể là giải pháp...