Khi nào cân nhắc sử dụng ăng ten điều khiển từ xa cho hệ thống micro không dây???

Giải pháp âm thanh câu hỏi của tuần: Khi nào tôi nên cân nhắc sử dụng ăng ten điều khiển từ xa cho hệ thống micro không dây của tôi? Sóng ăng ten ¼ sóng và ½ sóng bao gồm trên một thiết bị thu của hệ thống micro không dây sẽ làm việc tốt...