Cách mà bạn sắp đặt micro cho nhạc sĩ, ca sĩ trong nhà thờ???

Wow, khi chúng tôi suy nghĩ trả lời câu hỏi này, có nhất nhiều cân nhắc và nhiều lựa chọn. Ngoài ra nếu bạn hỏi mười kỹ sư âm thanh của nhà thờ hoạc kỹ sư đơn thuần bạn có thể có mười câu trả lời khác nhau. Khi chúng tôi bắt đầu loạt bài...