Cách mà tôi sử dụng chức năng Multi-Pair ở hệ thống System 10 Pro?

Câu hỏi: Cách mà tôi sử dụng chức năng Multi-Pair ở hệ thống System 10 Pro? Trả lời: Công nghệ của hệ thống System 10 Pro có nhiều lợi ích hơn các hệ thống micro không dây truyền thống, lợi thế từ tần số tự động tới hoạt động của một số cố định của...