Lời khuyên của Bruce Bartlet, một kỹ sư âm thanh nổi tiếng về sử dụng micro dành cho live sound(P.2)

3 Inches từ trung tâm Bassy và dark. Xử lý kết nối giữa phần dây đàn và micro bởi vậy tần số cao giảm vào khoảng từ  -4 dB từ 2kHz đến 10 kHz. Tần số thấp được tăng  +14 dB từ 100-200 Hz so với vị trí micro tham khảo. Cách 6 inches, một...