Tiêu âm có khó???

Tiêu âm có phải là làm cho âm thanh hoàn toàn viến mất hay không? Nếu bạn thắc mắc như vậy thì bạn đã nhầm giữa tiêu âm và cách âm. Ở bài viết này chúng tôi xin chia sẻ một chút kiến thức về xử lí âm học trong phòng nghe, cụ thể là vấn...